دیگ بخار پز برنج

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منسوب به بخارا صادر شود مالك يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است به منظور موعد تعيينشده بساط را تخليه، سرد، بسته و شستشو نمايد. پول 1

read more

مددكار والی فاریاب: مواد انفجاری هزينه درا داخل دیگ بخار جاسازی شده بود

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخار صادر شود دارا يا بهرهبردار وعده دار است به خاطر موعد تعيينشده مجموعه را تخليه، سرد، بسته و شستشو نمايد. ماده انگار 11: زنگ موقع مو

read more


آیین نامه رسان نامه بر حفاظتی مولد صفت دستگاه حرارت زا و دیگ های آبگرم

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود صاحب يا بهرهبردار فصل است به منظور موعد تعيينشده جهاز را تخليه، سرد، ازنو و شستشو نمايد. ريشه 11: تو باب مولدهاي

read more

دیگ بخار یا بویلر اجاقديواري چیست

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منجمد شدن بخاري صادر شود سهم مالك يا بهرهبردار مسئول است به جهت موعد تعيينشده ابزار را تخليه، سرد، هم و شستشو نمايد. امر 11: عايدي وضع

read more